Skip to main content

Noson Ddarllen

Trefnwyd noson arbennig y tymor yma lle gwahoddwyd Mrs Llinos Penfold i siarad gyda’r rhieni am y pwysigrwydd o ddarllen gyda’u plant. Tra bod y rhieni yn derbyn gwybodaeth wrth Mrs Penfold buodd y plant yn darllen y storiau y buont yn ysgrifennu am archarwyr i weddill y disgyblion.  Creuwyd llyfr o’r holl waith i bob plentyn er mwyn  iddynt gael darllen gyda’u rhieni adref. Yn ogystal  achubwyd ar y cyfle i agor llyfrgell newydd yr ysgol yn swyddogol. Bwriad y llyfrgell ydy rhoi cyfle i’r teulu cyfan ddod at eu gilydd i ddewis llyfr y medrant rannu a mwynhau gyda’u gilydd.

IMG_0144[1]

Ymweliad PC Llewellyn

Fe ddaeth PC Llewellyn  i’r ysgol i drafod pynciau difrifol iawn gyda’r plant y tymor yma. Buodd plant Dosbarth 1 yn dysgu a thrafod y pwnc bwlio gan ddysgu adnabod pryd mae hyn yn digwydd a beth i wneud os mae’n digwydd. Pwnc tebyg oedd o dan drafodaeth yn Dosbarth 2 ond edrych ar cyber bwlio yn bennaf. Gobeithiwn yn fawr bod y plant wedi  cofio’r negeseuon pwysig ar sut i gadw’n ddiogel ac yn hapus.Pc Llywellyn

Cymorth Rhieni

Rydym yn ddiolchgar iawn i rieni’r ysgol am eu cymorth yn ystod y tymor wrth i ni fynd ati i rhoi ‘Spring clean’ i’r ysgol. Buodd rhai yn peintio tra bod eraill yn chwynnu a glanhau tu allan. Mae Mrs Hughes wedi bod yn cydweithio gyda’r disgyblion i greu darnau o gelf ar gyfer arddangos o amgylch yr iard. Mae cyfuniad o waith yr athrawon a’r rhieni yn golygu bod yr ysgol wedi eu gweddnewid am y gorau.cymorth rhieni

Eisteddfod Celf a Chrefft y Sir a’r Genedlaethol

Cafodd yr ysgol lwyddiant aruthrol yn yr eisteddfod celf a chrefft sirol eleni eto gan ennill 22 gwobr i gyd. Roedd 5 o rheini yn wobr gyntaf ac fe aethant ymlaen i gystadlu ar lefel Genedlaethol. Rydym yn falchiI ddweud bod gwaith grwp tecstiliau 2D i flynyddoedd tri a phedwar wedi ennill y wobr gyntaf ar lefel Genedlaethol.  Hoffwn ddiolch yn fawr i un o famau’r ysgol sef Carys Hedd am gynorthwyo’r plant wrth greu’r cywaith yma

.Steddfod Celf

Disgybl Newydd

Hoffwn groesawu disgybl newydd rhan amser i’r ysgol sef Lydia Evans. Erbyn hyn mae Lydia wedi ymgartrefu yn yr ysgol ac wedi gwneud llawer o ffrindiau newydd. Mawr obeithiwn y bydd hi’n hapus iawn gyda ni yma.