Skip to main content

Newyddion Mis Tachwedd

 

Cystadleuaeth Hook LNG

IMG_1132[1]

Buodd y plant yn brysur iawn yn ddiweddar mewn clwb ar ol ysgol yn creu masgot ailgylchu ar gyfer cystadleuaeth calendr South Hook LNG. Fe lwyddodd yr ysgol i ennill lle yn ei calendr blynyddol yn erbyn ugain o ysgolion eraill gan ennill gwobr o £1000 o bunnoedd. Mae’r plant yn awyddus i ddefnyddio peth o’r arian i greu gwesty bwystfilod yn y gymuned o dan arweiniad y Parc Cenedlaethol. Diolch yn fawr i Mrs Hughes am arwain y grwp.

Gala Nofio yr Urdd

Buodd pedwar o’m disgyblion  sef Cerys Evans, Bedwyr Thomas, Angharad Willims a Chloe Thomas yn cynrychioli’r ysgol yng ngala nofio yr Urdd yn ddiweddar gyda pawb yn gwneud eu gorau glas. Fe lwyddodd Angharad i ennill gwobr am ymdrech yn y nofio rhydd tra gwnaeth Chloe lwyddo i ddod yn gyntaf gan fynd ymlaen i gynrychioli’r ysgol ar lefel Genedlaethol yng  Nghaerdydd yn mis Ionawr. Llongyfarchiadau mawr iddynt i gyd a phob lwc i Chloe yn y rownd nesaf.

Cystadleuaeth Arlunio Lleol

Mae dau ddisgybl o’r ysgol wedi llwyddo i ennill gwobrau yn y gystadleuaeth arlunio tirlun o’r mor a gynhaliwyd mewn ysgolion yr ardal yn ddiweddar. Llwyddodd Cerys Evans i ddod yn drydydd a Lleu Hedd yn gyntaf yn  y gystadleuaeth i flwyddyn chwech. Llongyfarchiadau mawr iddynt. Fe fydd eu gwaith yn cael ei arddangos mewn oriel yn Nhrefdraeth yn y dyfodol agos.

Plant Mewn Angen

Buodd plant y Cyngor Ysgol yn brysur iawn yn arwain i fyny at y diwrnod yma yn trefnu digwyddiadau arbennig er mwyn codi arian i’r elusen. Ar ol trafodaeth gyda’r disgyblion penderfynwyd mai gwisgo pyjamas a thaflu sbwng gwlyb at yr athrawon oedd un o’r gweithgareddau ar y dydd. Yn ogystal gwahoddwyd rhieni i ymuno a ni yn y prynhawn ar gyfer moctels a tost Pudsey. Cynhaliwyd nifer o stondinau fel raffl, cyfri’r losin a enwi’r tedi i gyd o dan ofalaeth y plant. Hoffwn ddiolch yn fawr iawn i’r cyngor am drefnu y digwyddiad a’u llongyfarch am lwyddo i godi £238 i Blant Mewn Angen.

IMG_1137[1]    IMG_1187[1]   IMG_1184[1]

Cyngor Ysgol Yn Rhannu Arfer Dda

Buodd rhai o aelodau’r Cyngor Ysgol yn ymweld ag ysgol Casblaidd yn ddiweddar er mwyn rhannu arfer dda. Cafodd y plant amser wrth eu boddau yn dysgu am sut yr oedd Ysgol Casblaidd yn delio gyda absennoldeb tra  buodd ein Cyngor Ysgol ni yn trafod sut mae eu llais hwy yn gryfder yn yr ysgol. Fe wnaeth y ddau gyngor adael y cyfarfod yn llawn syniadau newydd i’w cael eu trafod yn eu cyfarfodydd.

Newyddion Mis Hydref

Newyddion mis Hydref 2017

Traws Gwlad

Fe wnaeth pedwar disgybl gymryd rhan yng nghystadleuaeth traws gwlad Oakwodd yn ddiweddar ac er ei bod hi’n ddiwrnod digon oer a’r tir yn wlyb iawn fe wnaethon nhw gyd fwynhau y profiad yn fawr Da iawn chi.

 

PC Carwyn

Cyn hanner tymor fe wnaeth PCSO Carwyn ac Eirian alw yn yr ysgol i rybyddio’r plant am beryglon noson Calan Gaeaf a Thân Gwyllt. Fe wnaethom lwyddo i drosglwyddo’r neges gan wneud yn siwr bod pob plentyn yn ymwybodol o’r rheolau.

 

Jambori

Buodd Dosbarth 2 yn mwynhau yn jambori yr Urdd yn Ysgol Bro Gwaun. Martin Geraint oedd yn arwain y jambori yn ei ffordd unigryw gyda’r plant yn mwynhau hen driciau yn ogystal ag ambell syniad newydd.

2 Steves

Fe wnaeth criw blwyddyn chwech gymryd rhan mewn gweithdy pum diwrnod gyda’r ddau awdur talentog y “ 2 Steves”. Cafodd y plant gyfle i ddysgu triciau amrywiol am sut i ysgrifennu stori dda cyn mynd ati eu hunain i greu stori campus. Ar y diwrnod olaf cafodd y plant gyfle i rannu eu storiau gyda gweddill y grwp a mae’n wir i ddweud bod perfformiadau rhai o blant y Cwm wedi creu argraff ar y ddau awdur. Yn ôl wedyn i rannu eu storiau gyda gweddill yr ysgol ac roedd y plant o’r hynaf i’r ieuengaf wedi dwli arnynt. Fe fydd storiau’r plant yn cael eu cyhoeddi mewn llyfr yn y dyfodol.

Proms Y Sir

Cafodd tri o’m disgyblion eu dewis i berfformio yn y Proms sirol yn ddiweddar. Perfformiodd Rhys Colnet yn y gerddorfa yn chwarae’r trombon a Cerys Evans a Bedwyr Thomas yn y cor. Gyda ond diwrnod i baratoi yr eitemau fy wnaeth y plant eu gwaith yn arbennig ac roedd yn brofiad gwych iddynt.

Taith i Gaerdydd

Buodd plant o flynyddoedd pedwar i chwech yn mwynhau eu hunain ar daith tri diwrnod i brif ddinas Cymru.  Buont yn ymweld a Big Pit, Techniquest a’r Royal Mint yn Llantrissant i enwi rhai o’r gweithgareddau. Cafodd pawb amser wrth eu boddau er mae’n siwr y bod pawb yn falch i weld eu gwelyau ar ol dychwelyd adref.

IMG_0273[1]

Diwrnod Agored

Fe agorodd yr ysgol ei drysau i’r cyhoedd ar y 3ydd o Fehefin.  Daeth tyrfa dda o’r gymuned i gefnogi’r digwyddiad lle roedd amrywiaeth o weithgareddau wedi cael eu paratoi. Buodd y plant yn mwynhau peintio potiau a mynd ar helfa o amgylch y goedwig cyn dychwelyd i’r ysgol  i dderbyn te a sgons a baratowyd gan Wreiddiau’r Dyfodol. Yn ogystal fe lansiwyd ein gwefan newydd. Roedd yn ddiwrnod arbennig iawn. Diolch yn fawr i’r rhieni am eu gwaith yn paratoi ar gyfer y digwyddiad.

Cyngerdd Cor Abergwaun

Braf oedd derbyn gwahoddiad i ymuno a Chor Abergwaun yn Nhreletert mewn noson arbennig lle rhoddwyd cyfle i’r rhai a oedd yn teithio  i gystadlu yn yr Eisteddfod Genedlaethol berfformio. Fe wnaeth y parti unsain berfformio yn arbennig ac rydym yn hynod o ddiolchgar i’r cor am eu rhodd er mwyn  ein cefnogi wrth i ni fynd i Sir Fflint i gystadlu yn ystod hanner tymor.