Skip to main content

Newyddion Mis Tachwedd

 

Cystadleuaeth Hook LNG

IMG_1132[1]

Buodd y plant yn brysur iawn yn ddiweddar mewn clwb ar ol ysgol yn creu masgot ailgylchu ar gyfer cystadleuaeth calendr South Hook LNG. Fe lwyddodd yr ysgol i ennill lle yn ei calendr blynyddol yn erbyn ugain o ysgolion eraill gan ennill gwobr o £1000 o bunnoedd. Mae’r plant yn awyddus i ddefnyddio peth o’r arian i greu gwesty bwystfilod yn y gymuned o dan arweiniad y Parc Cenedlaethol. Diolch yn fawr i Mrs Hughes am arwain y grwp.

Gala Nofio yr Urdd

Buodd pedwar o’m disgyblion  sef Cerys Evans, Bedwyr Thomas, Angharad Willims a Chloe Thomas yn cynrychioli’r ysgol yng ngala nofio yr Urdd yn ddiweddar gyda pawb yn gwneud eu gorau glas. Fe lwyddodd Angharad i ennill gwobr am ymdrech yn y nofio rhydd tra gwnaeth Chloe lwyddo i ddod yn gyntaf gan fynd ymlaen i gynrychioli’r ysgol ar lefel Genedlaethol yng  Nghaerdydd yn mis Ionawr. Llongyfarchiadau mawr iddynt i gyd a phob lwc i Chloe yn y rownd nesaf.

Cystadleuaeth Arlunio Lleol

Mae dau ddisgybl o’r ysgol wedi llwyddo i ennill gwobrau yn y gystadleuaeth arlunio tirlun o’r mor a gynhaliwyd mewn ysgolion yr ardal yn ddiweddar. Llwyddodd Cerys Evans i ddod yn drydydd a Lleu Hedd yn gyntaf yn  y gystadleuaeth i flwyddyn chwech. Llongyfarchiadau mawr iddynt. Fe fydd eu gwaith yn cael ei arddangos mewn oriel yn Nhrefdraeth yn y dyfodol agos.

Plant Mewn Angen

Buodd plant y Cyngor Ysgol yn brysur iawn yn arwain i fyny at y diwrnod yma yn trefnu digwyddiadau arbennig er mwyn codi arian i’r elusen. Ar ol trafodaeth gyda’r disgyblion penderfynwyd mai gwisgo pyjamas a thaflu sbwng gwlyb at yr athrawon oedd un o’r gweithgareddau ar y dydd. Yn ogystal gwahoddwyd rhieni i ymuno a ni yn y prynhawn ar gyfer moctels a tost Pudsey. Cynhaliwyd nifer o stondinau fel raffl, cyfri’r losin a enwi’r tedi i gyd o dan ofalaeth y plant. Hoffwn ddiolch yn fawr iawn i’r cyngor am drefnu y digwyddiad a’u llongyfarch am lwyddo i godi £238 i Blant Mewn Angen.

IMG_1137[1]    IMG_1187[1]   IMG_1184[1]

Cyngor Ysgol Yn Rhannu Arfer Dda

Buodd rhai o aelodau’r Cyngor Ysgol yn ymweld ag ysgol Casblaidd yn ddiweddar er mwyn rhannu arfer dda. Cafodd y plant amser wrth eu boddau yn dysgu am sut yr oedd Ysgol Casblaidd yn delio gyda absennoldeb tra  buodd ein Cyngor Ysgol ni yn trafod sut mae eu llais hwy yn gryfder yn yr ysgol. Fe wnaeth y ddau gyngor adael y cyfarfod yn llawn syniadau newydd i’w cael eu trafod yn eu cyfarfodydd.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *